С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №295 от 20.04.2018 г. по Адм.дело №1306/2017 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ чл.33, ал.2 в частта на текста: „или определено от него длъжностно лице“ и §5 от Допълнителни разпоредби от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на С.А.С. ЕГН ********** , разноски по делото в размер на 630 лв. /шестотин и тридесет/ лева.

         ОСЪЖДА Общински съвет  - Хасково да заплати на П.Т.З, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 /петстотин и десет/ лева.

 

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени.