С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №710 от 25.10.2019 г. по Адм.дело №697/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

        

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева.

        

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.